Εγκαίνια της 1ης Γεωργικής, Κτηνοτροφικής κ...
Related media:
Videos
Title
Abstract [-]
Ο Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Ηλίας Δημητράς εγκαινιάζει την 1η Γεωργική, Κτηνοτροφική και Δασική Έκθεση της Άμφισσας.
Abstract in English [-]
The deputy Minister of Social Services, Mr. Ilias Dimitras, inaugurates the 1st Agricultural, cattle-farming and Forest Fair in Amfissa.
Description [-]
Μεσαίο πλάνο του Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Ηλία Δημητρά που εγκαινιάζει την 1η Γεωργική, Κτηνοτροφική και Δασική Έκθεση της Άμφισσας. Μεσαία και κοντινά πλάνα από τα περίπτερα της έκθεσης. Γενικό πλάνο υπαίθριου χώρου της έκθεσης με γεωργικά μηχανήματα.
Rights [-]
Copyright owner of this material is the Hellenic National Audiovisual Archive (HeNAA). For further inquiries please email to info@avarchive.gr
Date of original transmission: 05/11/1969
Provider: HENAA
Creator: GGE-GGE
Publisher: HeNAA
Production platform: Film
Production colour: Black & white
Production space: Outside broadcast (live)
National/European dimension: A programme or format that has moved across European borders
Source: HeNAA
Topics:
Agriculture
Genres:
News
Spatial coverage:
Greece