Βιομηχανική παραγωγή μπισκότων στην Ελλάδα
Σχετικά μέσα:
Βίντεο
Τίτλος
Σύνοψη [-]
Διάφορα στάδια παραγωγής και συσκευασίας μπισκότων σε ειδική βιομηχανική μονάδα στην Ελλάδα
Abstract in English [-]
Various stages of cookie production and packing in a Greek factory
Περιγραφή [-]
Κοντινά και μεσαία πλάνα βιομηχανικής ταινίας παραγωγής μπισκότων. Μεσαία πλάνα εργαζόμενων σε εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων. Μεσαία πλάνα βιομηχανικής ταινίας παραγωγής μπισκότων. Γενικά και μεσαία πλάνα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής μπισκότων. Μεσαία πλάνα εργαζόμενων που επιβλέπουν και χειρίζονται τα μηχανήματα. Κοντινά και μεσαία πλάνα βιομηχανικής ταινίας παραγωγής μπισκότων. Μεσαία πλάνα συσκευασίας των προϊόντων. Κοντινά πλάνα μπισκότων διαφόρων ειδών
Δικαιώματα [-]
Copyright owner of this material is the Hellenic National Audiovisual Archive (HeNAA). For further inquiries please e-mail to info@avarchive.gr
Ημερομηνία αρχικής μετάδοσης: 05/06/1980
Πάροχος: HENAA
Δημιουργός: GGE-GGE
Εκδότης: HeNAA
Πλατφόρμα παραγωγής: Film
Χρώμα παραγωγής: Colour
Χώρος παραγωγής: Outside broadcast (live)
Εθνική/Ευρωπαϊκή διάσταση: A programme or format that has moved across European borders
Πηγή: HeNAA
Είδη:
News